KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ
Genel Bilgilendirme
Genel Bilgilendirme

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Komiserin Nitelikleri

Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Tam ehliyetli olmak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
 • İflas etmemiş olmak.
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.
 • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
Temel Eğitim

Temel eğitim, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerir ve en az otuz altı ders saatinden oluşur. Temel eğitim; medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilir.

Yenileme Eğitimi

Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

Komiserlik Eğitiminden Muaf Tutulacaklar

Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaftır.

Eğitime Devam Zorunluluğu

Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Katılım Belgesi

Eğitim kuruluşları, temel ve yenileme eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verir.

Eğitimlerin Başlangıç Tarihi
Program ve Başvuru

Eğitimlerimiz 19 Ekim 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Başvurular http://kke.surgem.org.tr/ adresinden şahsen başvurularak yapılacaktır.

 • EĞİTİM SÜRESİ: Her bir ders saati 50 dakikadır. Temel eğitim süresi 36 saat, yenileme eğitimi süresi 12 saattir.
 • EĞİTİM ŞEKLİ: Eğitimler yeterli talep doğrultusunda, yetki aldığımız 10 ilde (Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van) Odalarımız aracılığıyla yüz yüze yapılacaktır.
 • EĞİTİM ÜCRETİ: 36 saatlik temel eğitim programının ücreti 3.500 TL (KDV Dahil)
  12 saatlik yenileme eğitimi programının ücreti 1.500 TL (KDV Dahil)’dir.
 • KATILIM BELGESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Katılımcıların derslere devam durumu izlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Temel ve yenileme eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilir.
Ücretlendirme
3500 KDV Dahil
Temel Eğitim
 • Yüzyüze Eğitim
 • Toplam 36 Saat
1500 KDV Dahil
Yenileme Eğitimi
 • Yüzyüze Eğitim
 • Toplam 12 Saat
Yakında başlayacak
Eğitimler

Bilgi

İstanbul Eğitim Merkezlerimizden,

İstanbul YMM odamızda düzenlenen eğitimlere yönelik detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul SMMM odamızda düzenlenecek eğitimlere yönelik detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim Merkezi

Eğitim Merkezi:

Başvuru Başlangıç Tarihi:

Başvuru Bitiş Tarihi:

Ücret:

Eğitim Gün ve Saatleri için tıklayınız

Bilgi

Mevcut eğitim programı kontenjanı dolmuştur. Sonraki dönem eğitim tarihleri ayrıca açıklanacaktır. Eğitim talebiniz için lütfen tıklayınız.

Bilgi

Eğitim programı bilahare açıklanacaktır. Eğitim talebiniz için lütfen tıklayınız.